Uporaba spletne učilnice pri učenju matematike

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Daša Orešnik Vrečar
Boštjan Ketiš, Marija Omladič-Novinšek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Računalniki nas v današnjem času spremljajo na vsakem koraku in so učencem zanimivi. Zato se mora tudi poučevanje približati novim tehnikam in spletna učilnica je ena izmed takšnih možnosti. V raziskovalni nalogi sem želela ugotoviti, ali učenci, ki utrjujejo snov preko Moodla, dosežejo primerljivo raven znanja pri pouku matematike v primerjavi z učenci, ki snov utrjujejo na "klasičen"; način. Učence četrtega razreda smo na podlagi pisnega preverjanja znanja (števila do 1000, seštevanje in odštevanje brez prehoda ter geometrijski liki in telesa) znanja razdelili v dve enakovredni skupini po spolu in nivoju znanja. Potem je učiteljica matematike obema skupinama naenkrat predstavila novo snov (pisno seštevanje in odštevanje). Nato je prva skupina to snov utrjevala v spletni učilnici (Moodle), druga pa s pomočjo učnih listov in delovnega zvezka. Znanje osvojene snovi sem primerjala s pisnim testom, ki sta ga obe skupini pisali naenkrat. Obe skupini sta na končnem testu znanja dosegli primerljive rezultate. Utrjevanje snovi preko Moodla daje enake končne rezultate glede nivoja doseženega znanja v primerjavi s "klasičnim" utrjevanjem.

Raziskovalna naloga:
Uporaba spletne učilnice pri učenju matematike
PrenosOgled