Arhitektura prvotnih Žovneških gradov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Anja Rak
Franc Kralj

Med Slovenci je še vedno premalo zanimanja za kulturnozgodovinske objekte, ki so pomembni za našo preteklost ter zgodovinski razvoj. Mnenja sem, da bi temu dejstvu morali posvečati več pozornosti. Moja raziskovalna naloga govori o srednjeveški arhitekturi nekaterih gradov in današnjemu obnavljanju le-teh v naši neposredni bližini – v Braslovčah. V nalogi sem poskušala raziskati čim več arhitekturnih značilnosti prvotnih žovneških gradov. Osredotočila sem se predvsem na sedanji Žovneški grad, medtem ko sem ostale (prvotni Žovnek, Šenek pri Polzeli, Ojstrica nad Lokami pri Taboru, Liebenstein pri Preboldu) le opisala in navedla osnovne znane informacije ter jih dokumentirala s slikovnim gradivom. Na sedanjem Žovneškem gradu sem poskusila ugotoviti način gradnje in raziskati, s katerim materialom so gradili. Delno pozornost sem namenila tudi obdobjem, v katerih je bil zgrajen sedanji Žovneški grad. Opisala sem značilnosti za ta obdobja in jih nato primerjala z ugotovljenim. Zanimalo me je tudi, v kakšnem vrstnem redu so zidali določena poslopja ter kakšne so bile dozidave. Temelj moje raziskave je bilo terensko delo in raziskava terena. Skušala sem se dokopati do čim več knjižnega gradiva. Čim natančneje sem skušala dodelati tloris gradu in ugotoviti namembnost posameznih prostorov. Del svoje raziskave pa sem namenila tudi obnovi sedanjega Žovneškega gradu, saj grad obnavljajo. Ugotavljala sem, kakšna je zainteresiranost za obnovo ter tudi kaj o tem mislijo občani, ki živijo v širšem območju gradu Žovnek. Pozanimala sem se tudi, kdo so investitorji, kje dobijo potrebna finančna sredstva ter kdo izvaja obnovitvena dela.