Teoretični del kolesarskega izpita, koliko še znam?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
varnost v cestnem prometu
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Ana Ketiš
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Učenci v petem razredu osnovne šole opravljajo kolesarski izpit, ki je sestavljen iz poznavanja pravil cestnoprometnih predpisov (teoretični del) in prikaza sposobnosti uporabe kolesa na poligonu in v prometu. Namen naloge je bil preveriti, ali učenci od šestega do devetega razreda osnovne šole sploh še poznajo pravila cestnega prometa oziroma ali bi teoretični del kolesarskega izpita opravili. Izvedla sem presečno opazovalno raziskavo s pomočjo elektronskega teoretičnega dela kolesarskega izpita. Vprašalnik je sestavljen iz dvajsetih vprašanj, od tega je pet vprašanj povezanih s križišči. Vzorec anketirancev so predstavljali učenci od 6. do 9. razreda Občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki (N = 1.269). Anketo je izpolnilo 637 učencev (73,8 %) petih osnovnih šol (od sedmih povabljenih k raziskavi). Teoretični del kolesarskega izpita bi opravilo 11,8 % učencev, največ iz 6. razreda. Teoretični del kolesarskega izpita bi opravilo več deklic (12,8 %) kot dečkov (10,7 %). Moja raziskava je pokazala, da večina učencev ne pozna cestnoprometnih pravil. To za varnost v prometu ni dobro, zato ker lahko pride do prometne nesreče zaradi neupoštevanja cestnih pravil. Zato predlagam, da bi učenci ponovili pravila v prometu, pri pouku ali sami doma.

Ne najdem naloge/1511/ANA_KETIS_Kolesarski_izpit_2016_koncna.pdf