Vzroki in pogostnost alergij v KS Škale

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Kaja Glinšek, Maja Murkovič
Mirjana Belak

Za raziskovalno nalogo sva se odločili, ker pogostost alergij narašča, predvsem v zadnjih dveh desetletjih. Zato sva želeli ugotoviti, če se vzroki za pojav alergij, zdravljenje in znaki iz najinih raziskav, v najinem domačem kraju ujemajo s tistimi iz ostale Slovenije. Predvidevali sva, da je v najinem domačem kraju večina alergij podedovanih, da večina otrok alergijo podeduje od staršev, da je alergija enakomerno razdeljena glede na spol-moški in ženske, da alergije prevladujejo v primestnem in ne kmečkem. Dela sva se lotili z zbiranjem informacij, ki sva jih iskali v ustrezni literaturi in na internetu. Izvedli sva anketo med prebivalci najinega domačega kraja-Škal. S to anketo sva želeli dobiti čim več informacij o vrsti njihove alergije, blaženju alergijskih znakov, vplivov alergij na njihov način življenja in ali so opravili teste za dokazovanje alergij ali so to zgolj sklepali iz njihovih znakov. Iz dobljenih rezultatov sva ugotovili, da najina hipoteza ni bila popolnoma pravilna. Ugotovili sva, da so v najinem domačem kraju anketiranci v veliki večini alergije pridobili iz okolja, in ne podedovali. Zelo naju je presenetila ugotovitev, da imajo alergije v večini ženske. Kot sva pričakovali pa so alergije prevladovale v primestnem okolju ter pri vseh anketirancih na nek način vplivale na njihov način življenja. Sklepava, da naj bi bila do leta 2020 alergična že polovica Zemljanov.