Popestritev turizma v Gornjem Gradu s QR-kodo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
turizem
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Majča Grudnik
Dušanka Colnar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V raziskovalni nalogi sem najprej predstavila Gornji Grad in podala nekaj statističnih podatkov o njem, kot so zgodovina, lega, naravne značilnosti itd. Med raziskovanjem turistične ponudbe sem spoznala, da je Gornji Grad bogat z znamenitostmi, hkrati pa ima nekaj pomanjkljivosti, kot so npr. pomanjkanje tabel oz. informativnih panojev za turiste iz tujine, slabše usmerjanje turistov na manj izpostavljene, a še vedno ogleda vredne turistične točke. Informacije so večinoma podane na oglasnih panojih in tablah, kar je za nas mlade morda preveč enolično in preveč statično, za tujce pa so table neuporabne, saj so napisane le v slovenščini. Zato sem se odločila, da bi s pomočjo QR-kode (QR je okrajšava za »Quick Response« in je dvodimenzionalna črtna koda) posodobila in izboljšala turistično ponudbo našega kraja. QR-koda se vse bolj uvaja v vsakdanje življenje, kar opazimo na reklamah, položnicah in raznih izdelkih. V raziskovalni nalogi sem podrobno opisala, kako potekata generiranje in branje QR-kode. Izvedla sem eksperiment in anketo ter ugotovila, da večina anketiranih QR-kode še ne uporablja. Izdelala sem nekaj QR-kod in jih po pogovoru s predstavniki turističnega in planinskega društva dodala na informacijske table pri nekaterih gornjegrajskih znamenitostih. V nadaljevanju razmišljam o novih turističnih produktih, npr.: »QR-orientacijski pohod«, kjer bi pohodnike s pomočjo QR-kod na določenih mestih usmerjali in jih obveščali o posebnostih na posameznih kontrolnih točkah.

Raziskovalna naloga:
Popestritev turizma v Gornjem Gradu s QR-kodo
PrenosOgled