Položaj učencev in njihovo vključevanje v delo šolske skupnosti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Alja Martinjak, Tina Uranjek, Ana Glinšek
Dragica Kralj

V osnovni šoli so oddelčne skupnosti temeljna oblika organiziranosti učencev, ki se lahko povezujejo v šolsko skupnost. V okviru tega lahko učenci uresničujemo svoje pravice in dolžnosti. Z raziskovalno nalogo smo opredelile položaj učencev in njihovo vključevanje v delo šolske skupnosti. V vzorec smo vključile šestošolce in osmošolce velenjskih osnovnih šol in z metodama anketiranja ter abstrakcije zbrale stališča in mnenja, ki so potrdile našo hipotezo, da šolska skupnost doslej ni zaživela dovolj. Kot smo predvidevale, smo učenci večinoma v pasivni vlogi, tvornega sodelovanja pri načrtovanju šolskega dela je malo. Najpogosteje obravnavane teme v okviru oddelčnih skupnosti so učni uspeh, kršitve šolskih pravil in oblikovanje izboljšav v okviru oddelčnih skupnosti. Med redko obravnavane teme spadajo: - oblikovanje predlogov za pohvale, priznanja, nagrade učencem - načrtovanje izboljšav na šoli - organiziranje medsebojne pomoči - ustrezna komunikacija med učitelji in učenci ter med učenci. Programi šolske skupnosti, teme šolskih parlamentov, predvsem pa sklepi in njihovo uresničevanje ostajajo večini učencev neznani. Vzroke za to bi lahko iskali tudi v neuresničenih sklepih in slabih povratnih informacijah s sestankov šolske skupnosti ali šolskega oz. občinskega parlamenta. Zgolj formalne pravice, ki so zapisane v pravilniku Šolska pravila, ali sklepi, ki ostanejo redko uresničene obljube, so prav tako lahko vzroki za tak položaj učencev. Učenci se lahko tvorno vključimo na več področjih, sploh pa ne bi smeli izostati pri šolskih prireditvah, ki so del šolske kulture in imajo na šoli tradicijo. Ob takem sodelovanju se porajajo različne vrednote, med njimi tudi pripadnost šoli in odgovornost posameznika.