Vpliv temperature na učinek čiščenja jamskih voda

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Niko Lah, Nejc Lenart
Liljana Lihteneker, Mojca Bole

Z raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti, kakšen vpliv ima temperatura na učinek čiščenja jamskih voda. Obstajajo različni načini čiščenja jamskih voda. Ker pa niso vsi ustrezni, je potrebno poiskati tistega, ki je ekonomsko in z vidika obremenitve okolja najustreznejši. Način čiščenja z mikroorganizmi je nov in na inštitutu Erico prvič uporabljen. V času poskusnega obratovanja pilotne čistilne naprave sva izvedla vzorčenje in meritve nekaterih dejavnikov (T – vode, zraka, pH, količina raztopljenega kisika, KPK, usedljive in neraztopljene snovi ter amonij). Ugotovila sva povezavo med učinkom čiščenja in vrednostmi izmerjenih parametrov. Merila sva tudi temperaturo zraka in temperaturo vode v zbiralnih bazenih TEŠ-a v zimskem obdobju. Z meritvami in analizo sva želela potrditi delovno hipotezo, da je učinek čiščenja jamskih voda z mikroorganizmi dovolj učinkovit tudi pri nižjih temperaturah.