Osvajalke "nekoristnega sveta"

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Maruša Kotnik
Jelka Flis

Namen naloge je ugotoviti povezavo med okoljem in rastlinami. Na rast in uspevanje rastlin vplivajo različni živi in neživi dejavniki okolja. Izbrano območje raziskave je glede rastnih pogojev posebno (ekstremno), kar vpliva tudi na pojavljanje določenih rastlinskih vrst. Kot posledica rudarjenja in odlaganja odpadnih produktov TEŠ nastajajo degradirane površine, ki se pred načrtno izvedenimi posegi sanacije (ozelenitvami) same postopno zaraščajo. Izbrane lokacije raziskav na območju glinokopa, ob odlagališčih odpadnih produktov TEŠ in na brežini odlagališča se kljub svoji neposredni bližini razlikujejo glede na naklon rastišča, lego, pH vrednost tal in založenost s hranili. Našteti neživi dejavniki okolja vplivajo na sestavo pionirske združbe, hkrati pa tudi rastline same spreminjajo rastne pogoje.