Ekološka osveščenost prebivalcev Šaleške doline

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Ivan Talajić
Kata Laštro Talajić

Z raziskavo sem nameraval ugotoviti trenutno stanje osveščenosti določenih skupin prebivalcev Šaleške doline (učenci 8. razredov in dijaki ŠCV) o okolju, njihovem odnosu do okolja, v katerem živijo in delajo, njihova stališča do različnih ekoloških problemov v tem okolju, o načinih reševanja teh problemov ter vrednotah mladih med 18. in 19. letom. Pri raziskovalnem delu, ki je trajalo približno 2 leti, sem uporabil različne metode dela. Glavno težišče raziskovalnega dela sem namenil anketama (v katerih je sodelovalo 300 osnovnošolcev in 200 srednješolcev) in statistični obdelavi pridobljenih odgovorov. Svojo raziskavo sem popestril s primerjanjem podatkov, pridobljenih na podlagi prejšnjih raziskav ter literature. Raziskava je bila izpeljana zaradi ocene učinkovitosti izvedenih programov okoljske vzgoje dijakov in učencev iz širšega ekološkega projekta z nazivom Narava in varstvo okolja. Dobljene podatke sem uporabil kot podlago za širšo medijsko kampanjo za razvoj zavesti ljudi o okolju ter okoljskih vrednotah. V ta namen sem v sodelovanju s člani fotokluba Zrno pripravil plakat in zgibanko na to temo. Omenjeno gradivo bo širši javnosti predstavljeno v ekoloških kotičkih na šolah ter vseh javnih ustanovah in institucijah v Šaleški dolini. Raziskava odpira nešteto možnosti za razvoj zavesti ljudi o okolju, v katerem živijo in delajo, kakor tudi o okoljih, kamor se zatečejo. Zavest o okolju je proces, ki ga je treba negovati. Enako pomembno je vplivati na razvoj vrednot, še posebej na oblikovanje vrednot pri otrocih in odraščajoči mladini.