Razlogi za vpis na poklicno in tehniško rudarsko šolo v Velenju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Maja Senegačnik
Peter Pušnik

Velenjska poklicna in tehniška rudarska šola izstopa v slovenskem prostoru kot edina te vrste, kar pa je navsezadnje tudi razumljivo, saj je tudi Premogovnik Velenje glavno nahajališče premoga, potrebnega za proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Raziskovalna naloga obravnava razloge za vpis na to v mnogočem edinstveno šolo, ki izobražuje dijake za dvoje poklicev: rudar in rudarski tehnik. Na splošno bi lahko rekli, da je vpis na PTRŠ odvisen od položaja premogovništva v svetu in seveda tudi v Sloveniji. Ta opredeljuje tudi prihodnost in poslovanje velenjskega premogovnika. Od tega so potem odvisne možnosti za zaposlovanje, štipendije in nudenje ostalih ugodnosti dijakom te šole. V rudarskih poklicih je močno prisotna tudi tradicija. Naloga je nastala na podlagi izvedenih anket med dijaki PTRŠ in zaposlenimi v velenjskem premogovniku, podatki pa so izračunani z različnimi računalniškimi programi za izračun statističnih spremenljivk. Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za vpis na poklicno in tehniško rudarsko šolo so torej zelo različni. Na eni strani lahko govorimo o zunanjih dejavnikih, ki so v bistvu neodvisne spremenljivke, na drugi strani pa notranji dejavniki, ki bi jih lahko opredelili kot odvisne spremenljivke. Poklica rudar in rudarski tehnik z novo rudarsko zakonodajo nista potrebna samo v premogovništvu, temveč tudi v kamnolomih, peskokopih, glinokopih, pri tunelogradnji, izdelavi podzemnih skladišč, objektih za skladiščenje odpadkov, solinah in podobno. Zelo je zanimiva primerjava med generacijami vpisanih na PTRŠ v razdobju desetih let, kakor tudi razlike, ki se pojavljajo pri razlogih za vpis med obema poklicema.