Športna aktivnost učencev šestega razreda velenjskih osnovnih šol v času letnih počitnic

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gorica
Jan Škoberne
Cveto Petek

Športna vzgoja je pomemben sestavni del človekovega življenja, ki je prisotna na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa: od predšolske vzgoje, osnovno- in srednje šolskega obdobja ter obdobja univerzitetnega študija. Vstop v osnovno šolo je za otroka pomemben korak. Sprejeti mora nove dolžnosti, ki jih zahteva šola s svojimi vzgojnimi in izobraževalnimi cilji, raznimi učnimi vsebinami, metodami pa tudi medsebojnimi odnosi. Med šolskim letom šola skrbi za organizirano in strokovno vodeno športno vzgojo, medtem ko je ta med letnimi počitnicami prepuščena staršem oziroma otrokom samim. Tako so letne počitnice pomembne za celosten razvoj učenca kakor tudi za pripravo na novo šolsko leto. Kako učenci preživijo prosti čas, je odvisno ne le od šole, športnih pedagogov, ampak tudi od drugih faktorjev: želj staršev, vrstnikov, športnih društev in klubov, finančne situiranosti družine, oddaljenosti športnih igrišč itd. Namen raziskovalne naloge je bil, da pridobimo informacije o vsebinah in oblikah preživljanja prostega časa med poletnimi počitnicami. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, odgovori statistično obdelani, rezultati pa prikazani v obliki tabel. Glavna cilja naloge sta bila analiza načina preživljanja letnih počitnic in iskanje razlik med dečki in deklicami v načinu preživljanja le-teh. Rezultati raziskave so pokazali, da je aktivnost učencev med šolskim letom in v času letnih počitnic velika. Najpogosteje zastopani športi so košarka, nogomet, rolkanje, odbojka, kolesarjenje in plavanje. Pri deklicah prevladujejo individualni, medtem ko se dečki v večji meri ukvarjajo s kolektivnimi športi. S športno aktivnostjo se ukvarja nekoliko več dečkov kot deklic. Med športnimi aktivnostmi se dečki in deklice največ družijo s svojimi prijatelji. Veliko učencev pa ni včlanjenih v športna društva ali klube. Dva meseca počitnic je dolgo obdobje, zlasti če so učenci prepuščeni sami sebi. To je obdobje, ki je prav tako pomembno za oblikovanje osebnosti mladega človeka, zato mu je potrebno tudi v tem obdobju posvetiti vso pozornost.