Uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev z geografskega vidika varstva okolja na Paškem Kozjaku

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Zalika Tisnikar, Katjuša Tisnikar, Manja Šalamon, Nataša Drev, Gorazd Pavčnik
Stanislava Borovšak

Namen naše naloge je bil, da ugotovimo značilnosti uporabe umetnih gnojil in zaščitnih sredstev na območju Paškega Kozjaka ter njihove učinke na okolje. Povprečna nadmorska višina je 1110 m. Hribovsko naselje obsega kmetije po pobočjih in hrbtih ter del razloženega zaselka Loke pod Radojčem. Dostop do zaselkov je otežkočen, gozdne ceste so v slabem stanju. Kmečki domovi so skromni. Prevladujejo srednje velike kmetije, čistih kmetij je malo, saj je teren za njive prestrm. Pridelujejo predvsem krompir, koruzo, povrtnino za lastno uporabo. Strme pašnike kosijo še s kosami. Glavni dohodek kmetij je gozd in govedoreja – pitanci za zakol. Zaradi slabih transportnih pogojev niso usmerjeni v mlečno živinorejo. Naša raziskava je potrdila naše domneve, da kmetije porabijo malo umetnih gnojil in zaščitnih sredstev ter da kmetijska območja Paškega Kozjaka niso ogrožena zaradi pretirane uporabe le-teh.