Ugotavljanje genotoksičnosti metil tetra-butil etra (MTBE) z Allium testom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija in ekologija z varstvom okolja
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Ana Špes
Nataša Kopušar, Meta Zaluberšek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Genotoksičnost metil tetra-butil etra (MTBE) v pitni vodi z Allium testom je raziskovalna naloga, pri kateri smo želeli ugotoviti v katerih koncentracijah vodne raztopine MTBE le-ta vpliva na spremembe pri delitvi celic koreninskih vršičkov čebulic šalotke (Allium cepa L. var. ascalonicum). Ugotavljali smo, ali se in kako se kromosomske poškodbe v celicah koreninskih vršičkov povečujejo s povečevanjem koncentracije MTBE v vodi. Poškodbe kromosomov v celicah koreninic čebulic šalotke smo določili z aberacijskim in mitotskim indeksom. Za opazovanje preparatov in ugotavljanje kromosomskih poškodb potrebuje raziskovalec veliko potrpežljivosti pri delu in praktičnih izkušenj z mikroskopom. Čebulice smo namočili v različne koncentracije vodne raztopine MTBE, nato smo jih vzorčili in fiksirali. Priprava posameznega preparata je vključevala hidrolizo, obarvanje v Schifferjevemu reagentu ter pripravo vzorca za opazovanje pod mikroskopom. Za določitev mitotskega indeksa, deleža celic, ki se delijo, smo pregledali 3000 celic na preparat. Pri določevanju aberacijskega indeksa, ki nam pove, koliko izmed določenih opazovanih celic je imelo poškodovane kromosome, smo imeli cilj pregledati 90 anafaz in 90 metafaz. Pri vseh preparatih vseh koncentracij smo izračunali zelo nizek mitotski indeks, ki v povprečju znaša le 2,6 odstotka. Ugotovili smo, da z večanjem koncentracije MTBE v pitni vodi narašča tudi odstotek celic s poškodovanimi kromosomi. Vpliv MTBE smo zaznali že pri manjših koncentracijah, kot je 0,1 µg/l. Upamo, da bomo s to raziskavo pripomogli k nadaljnjim raziskavam o vplivih in učinkih MTBE tako na rastline kot tudi na ljudi ter osveščanju ljudi o kvaliteti pitne vode.

Raziskovalna naloga:
Ugotavljanje genotoksičnosti metil tetra-butil etra (MTBE) z Allium testom
PrenosOgled