Kako si želim priti v osnovno šolo in kako varna je moja pot?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Janja Zabukovnik
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V današnjem svetu je varnost v cestnem prometu zelo pomembna, saj se s prometom srečujemo vsak dan. Zato je pomembno, da poznamo in upoštevamo pravila cestnega prometa. In ravno zaradi tega je še kako bistveno, da so poti v cestnem prometu varne. Z raziskovalno nalogo sem želela ugotoviti, kakšno je mnenje učencev glede varnosti njihove poti v šolo. Prav tako sem želela ugotoviti, na kakšen način učenci Osnovne šole bratov Letonja prihajajo in odhajajo iz šole, koliko učencev uporablja pločnike in koliko učencev se pri uporabi različnih načinov transporta ustrezno zavaruje. Izvedla sem presečno raziskavo na vzorcu 189 učencev od 5. do 9. razreda Osnovne šole Šmartno ob Paki. Podatke sem zbirala s pomočjo vprašalnika, ki sem ga sestavila in pred uporabo testirala na vzorcu petih učencev. Dobljene podatke sem vnesla v Excelovo tabelo in jih analizirala. Izpolnjenih vprašalnikov je bilo 189. Večina (47 %) učencev je bila mnenja, da njihova pot v šolo ni varna. Največ anketirancev (40 %) prihaja v šolo s šolskim avtobusom, še več (45 %) pa jih na ta način odhaja domov. Učenci, ki prihajajo v šolo peš, v 89 % poskrbijo za varno prečkanje ceste. 74 % anketirancev je povedalo, da pri vožnji v avtomobilu uporablja varnostni pas. Večina učencev (62 %), ki prihaja v šolo peš, je povedala, da ne uporabljajo pločnika. Raziskava je pokazala, da učenci pri prihajanju in odhajanju iz šole ne upoštevajo vedno varnostnih ukrepov. Učence bi bilo potrebno o varni uporabi različnih načinov prihajanja in odhajanja iz šole dodatno podučiti.

Raziskovalna naloga:
Kako si želim priti v osnovno šolo in kako varna je moja pot?
PrenosOgled