Invazivne tujerodne rastlinske vrste okoli Škalskega jezera

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
ŠCV, Gimnazija
Petja Iza Meh Peer
Nataša Meh Peer, Ines Pirmanšek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Ljudje posegamo v okolje, ga spreminjamo, ne da bi pomislili na posledice, ki jih nosijo naše nepremišljene odločitve. V naše občutljivo okolje prinašamo tujerodne rastlinske vrste, katerih vpliva na avtohtone rastlinske vrste sploh ne poznamo in tudi ne preverimo. Te tujerodne rastlinske vrste so velikokrat invazivne in izpodrivajo avtohtone rastline iz njihovega habitata in s tem spreminjajo biotsko raznovrstnost. V pričujoči raziskovalni nalogi sem preverjala, koliko jih je, katere so, kako dobro jih poznamo in kakšni so vplivi tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (ITV) v okolici Škalskega jezera. Prav tako pa raziskovalna naloga opozarja na posledice vnašanja teh vrst v občutljiv habitat in išče predloge o zatiranju in omejevanju tujerodnih rastlinskih vrst (ITV) v vodnem habitatu. Skozi sistem ozaveščanja (pri okoljevarstvenih temah biologije v šoli) o nevarnosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (ITV) pa lahko otrokom in mladini predstavim tujerodne invazivne rastlinske vrste (ITV) ter tako mladostnike osvestim in usmerim njihovo pozornost v problematiko, ki bo postajala vedno bolj aktualna in pereča, v kolikor k problemu ne bomo pristopili z večjo mero odgovornosti.

Ne najdem naloge/1520/IzaPetja_MehP_Invazivne_tujerodne.pdf