Turizem je, turizem bo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
OŠ Nazarje
Monika Štrukelj
Mateja Tevž Srčič, Nataša Krk

Turizem je gospodarska panoga, ki se je razvila tudi v Zgornji Savinjski dolini. Beseda turizem izhaja iz besede »tour«, ki pomeni gibanje oziroma potovanje. Turizem je tudi panoga, ki lahko predstavlja velik priliv finančnih sredstev v pokrajinah, ki imajo za to naravne danosti. Glede na geografsko lego in slab industrijski razvoj ima Zgornja Savinjska dolina dobre pogoje za razvoj kmečkega turizma oz. turizma na kmetiji, ki uspešno združuje turizem in kmetijstvo ter tako omogoča obojestransko korist. Zanimalo me je, kako prepoznavna je Zgornja Savinjska dolina med prebivalci Slovenije in katere so najbolj obiskane turistične točke. V hipotezi sem navedla, da je prepoznavnost dokaj velika, najbolj pa slovita Mozirski gaj in Logarska dolina. Predpostavila sem tudi, da je turizem na kmetiji, ki predstavlja velik delež turističnih kapacitet v dolini, premalo prepoznaven. Moje hipoteze so se v raziskavi potrdile. Pokazalo se je tudi, de primanjkuje programov za skupine, saj je izredno majhen delež turistov obiskal te kraje v organizirani skupini, torej z avtobusom. Iz intervjujev z nekaterimi nosilci dejavnosti turizma na kmetiji sem ugotovila, da manjka celovita ponudba storitev v Zgornji Savinjski dolini, prav tako pa ponudba posebnih, manj razširjenih programov za specifične skupine turistov. Za ohranitev turizma bo torej potrebno izboljšati tako turistično ponudbo kot tudi promocijo turistične dejavnosti.

Raziskovalna naloga:
Turizem je, turizem bo
PrenosOgled