Prehodnost pločnikov in dostopnost objektov v javni rabi v Velenju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
arhitektura in gradbeništvo
OŠ Gustava Šiliha
Sara Potočnik, Ana Vojnović
Erika Glasenčnik, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Neoviran dostop do zgradb in ureditev parkirnih mest za funkcionalno ovirane ljudi ter primerna prehodnost pločnikov imajo velik pomen pri premagovanju vsakodnevnih ovir, s katerimi se ti ljudje srečujejo. Primernost dostopnosti zgradb in prehodnosti pločnikov ureja Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, ki je v veljavi od leta 2003. Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, ali je Velenje primerno in dobro urejeno za gibalno ovirane ljudi (predvsem invalide, mamice z vozički, kolesarje ...). V ta namen sva pregledali 20 križišč in ocenili prehodnost pločnikov in ustreznost cestišča ter pločnikov. Fotografirali in ocenili sva tudi dostopnost 18 zgradb v javni rabi v Velenju. Približno polovica pregledanih križišč je arhitekturno ustreznih in zadovoljujejo pogoje zapisane v Pravilniku. Tudi novejše in prenovljene zgradbe v javni rabi imajo ustrezen dostop, še vedno pa je kar nekaj zgradb, ki nikakor ne ustrezajo zahtevam. Predvsem so tu problem vse stavbe, ki služijo v izobraževalne namene, ter zavarovalnice. Poleg terenskega dela sva opravili anketo med 67 anketiranci, ki so kakorkoli gibalno ovirani, in intervju z gospodom Markom Vučino z Urada za okolje in prostor na Mestni občini Velenje. Splošno mnenje anketirancev je, da je stanje v Velenju zadovoljivo, opozorili pa so na nekatere pomanjkljivosti, kot so na primer stadion, kino, tržnica ipd. Po pogovoru z gospodom Vučino sklepava, da imajo na Mestni občini posluh za urejanje in popravljanje stanja na tem področju, zato tudi v prihodnje pričakujeva določene izboljšave.

Raziskovalna naloga:
Prehodnost pločnikov in dostopnost objektov v javni rabi v Velenju
PrenosOgled