30 let raziskovalnega dela na OŠ Polzela

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
zgodovina, sociologija
OŠ Polzela
Manja Umbreht
Alja Bratuša

V preteklem šolskem letu smo na Osnovni šoli Polzela praznovali 30-letnico raziskovalnega dela. Pripravili smo brošuro, v kateri smo predstavili pregled raziskovalnega dela. Zbrano gradivo smo povezali in razširili v raziskovalno nalogo. Namen raziskovalne naloge je z analizo nalog ugotoviti, kako je raziskovanje potekalo nekoč in kako na raziskovanje gledajo mentorji in učenci danes. Raziskovalne naloge smo analizirali in številčno predstavili v treh časovnih obdobjih. Raziskovalce in učence, ki še niso sodelovali pri raziskovalnem delu, smo anketirali, mentorje in nekdanje raziskovalce pa intervjuvali. Predvidevali smo, da je nastalo največ nalog v zadnjem desetletju (2001-2010). Izkazalo se je, da je nastalo več nalog v drugem desetletju (1991-2000). Potrdili smo hipotezo, da je znanstveni aparat pri starejših nalogah pomanjkljiv (niso opredeljene hipoteze in metode dela, naloge so opisne, nimajo povzetkov, razprav, oblikovanje je pomanjkljivo, manjkajo ključni podatki za dokumentacijo ter literatura in viri). Najpogosteje uporabljena metoda je bila anketiranje, vendar le v drugem desetletju. V prvem desetletju so raziskovalci uporabljali predvsem deskriptivno metodo. Predvidevali smo, da so učenci tretjega triletja seznanjeni z raziskovalnim delom. Ugotovili smo, da so naklonjeni raziskovanju in menijo, da je pomembno za našo šolo. Z raziskovanjem so bolj seznanjeni tisti učenci, ki so raziskovalne naloge že izdelali. Mentorji menijo, da raziskovalne naloge omogočajo razvoj in napredek, zlasti nadarjenim učencem na različnih področjih. Šolski raziskovalni projekti, ob katerih so nastajale raziskovalne naloge, pa so imeli vpliv tudi na kraj in občino Polzela.

Raziskovalna naloga:
30 let raziskovalnega dela na OŠ Polzela
PrenosOgled