Kako hitra je reka Paka?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gorica
Miha Hrastel
Branka Mestnik

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2004 razglasila za mednarodno leto celinskih voda. To je tudi eden od razlogov za raziskovalno delo o reki Paki, ki teče skozi moje mesto Velenje. Pretok je eden od značilnih parametrov, ki opredeljujejo vodnatost rek. Namen raziskovalne naloge je ugotoviti rečni pretok Pake. Pri raziskovanju sem uporabil metodo merjenja pretoka na različnih merilnih mestih in v različnih časovnih obdobjih. Raziskave, ki sem jih opravljal v obdobju od februarja 2003 do konca januarja 2004, lahko strnem v naslednje ugotovitve: pretok je preko celega leta več ali manj konstanten, v pomladanskih in jesenskih mesecih se giblje med 1 in 2 m3/s, v sušnih poletnih in deloma tudi zimskih obdobjih pa med 0,5 in 1 m3/s. V vseh letnih časih se pojavljajo kratkotrajna obdobja z višjim pretokom do 20 m3/s. Takšen pretok daje reki Paki hudourniški značaj. Izmerjene vrednosti pretokov sem primerjal s srednjimi letnimi vrednostmi pretoka v obdobju med letom 1956 in 2000. Letne srednje vrednosti pretoka so se v tem obdobju gibale med 1,3 in 4,2 m3/s, povprečna vrednost pretoka pa je bila 2,4 m3/s. Iz tega lahko sklepam, da je srednja letna vrednost pretoka v letu 2003 nižja od dolgoletnega povprečja za približno 1 m3/s. To pomeni, da je bilo to leto izrazito sušno.