Zaljubljenost in psihološki procesi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Gorica
Tija Košica, Zoja Jenko
Maja Lampret

Ljubezen in zaljubljenost sta stanji, ki jih tekom svojega življenja izkusimo vsi. Kljub temu, da gre za vsakdanje čustvo, pa predstavlja odgovor na vprašanji, kaj je ljubezen in zakaj se zaljubimo, pravo uganko. Še posebej zanimivo je to vprašanje v času adolescence, ko so občutja zaljubljenosti nekaj novega in razburljivega, hkrati pa tudi strašljivega. V raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, kdaj se osnovnošolci prvič zaljubijo, kako to vpliva na njihovo vedenje in čustva, kakšen je njihov pogled in odnos do istospolne ljubezni. Uporabili sva metodo anketiranja učencev od 6. do 9. razreda na šoli Gorica, katero obiskujeva tudi sami. Najina prva hipoteza je bila, da se zaljubljenost pri osnovnošolcih odraža na vedenjskem in čustvenem področju. Hipotezo sva s pomočjo anketnih vprašanj potrdili. Druga hipoteza je bila, da so fantje pri izražanju čustev bolj sramežljivi od deklet, hipotezo sva potrdili. Tretja hipoteza je bila, da se osnovnošolci večkrat zaljubijo na podlagi osebnosti, kot izgleda. Tudi to sva potrdili, saj je velika večina odgovorila, da jim je pri osebi, v katero so zaljubljeni, pomembnejša osebnost kot izgled. V anketnih rezultatih sva izvedeli, da je nekaterim fantom izgled pomembnejši kot osebnost. Najina zadnja hipoteza je bila, da imajo osnovnošolci pretežno negativen pogled na istospolno ljubezen. Tudi to hipotezo sva potrdili. Ugotovili sva tudi, da imajo fantje pogosteje bolj negativen odnos do istospolne ljubezni kot dekleta.

Raziskovalna naloga:
Zaljubljenost in psihološki procesi
PrenosOgled