Elektronski sistem evidence prehrane

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
OŠ Gorica
Anže Maj Blagus
Alen Kopić
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Povod za izdelavo raziskovalne naloge je bil problem vodenja evidence o šolski prehrani na OŠ Gorica Velenje. Sezname za evidenco prehrane (odjave, prijave) je potrebno ročno zapisovati v evidenčno mapo. Starši po telefonu sporočijo, da je otrok odsoten in odjavijo prehrano. Takšen način vodenja evidence je zamuden in zahteva doslednost. Z raziskovalno dejavnostjo smo si zastavili cilj, da izdelamo elektronski sistem evidence šolske prehrane, ki bi omogočal odjavo prehrane preko spleta. Hkrati pa želimo, da bi se v podatkovno bazo zabeležil vsak obrok, ki ga učenec obišče. S tem želimo preprečili možnost, da kosilo prejmejo učenci, ki so odjavljeni. Sistem, ki smo ga zasnovali teče na mikro računalniku Raspberry Pi in temelji na RFID tehnologiji. Programski del sistema je zasnovan s programskim jezikom PHP, uporabljena pa je podatkovna baza MySQL. Cilj je bil izdelati takšen sistem za manj kot 100 EUR in z znanjem, ki smo ga pridobili na internetu. V raziskavi smo vključili tudi zakonske zahteve glede varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo na uporabo sistema za evidenco šolske prehrane. V sodobnem času je potrebno v osnovnih šolah spremeniti, posodobiti programe za različne evidene učencev.

Raziskovalna naloga:
Elektronski sistem evidence prehrane
PrenosOgled