Medkulturna (ne)strpnost

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
sociologija, antropologija
I. osnovna šola Žalec
Špela Antloga, Zara Marie Kolar, Klara Rizmal
Urška Jaušovec Kolar

Živimo v kulturno raznoliki družbi in tudi v šoli vsakodnevno prihajamo v stik z drugačnostjo. I. osnovna šola Žalec je zakladnica kulturnih raznolikosti, saj jo obiskuje precejšen delež učencev priseljencev. Če želimo vzpostavljati in ohranjati dobre medsebojne odnose, se moramo potruditi biti strpni. Namen raziskovalne naloge je raziskati odnose vrstnikov do učencev priseljencev na I. OŠ Žalec. Ali je v odnosih čutiti nestrpnost? Morda do učencev določene narodnosti še posebej in zakaj? Zanimalo nas je tudi, kakšna je socialna sprejetost učencev priseljencev. V teoretičnem delu naloge smo opredelile temeljne pojme, vezane na priseljence, in zakonodajne podlage priseljenih osnovnošolskih otrok. Povzele smo pomembnejše raziskave o vključevanju priseljencev v slovenski osnovnošolski sistem, predstavile izhodišča o medkulturnosti, strpnosti in sprejetosti priseljencev med vrstniki. Empirični del raziskave temelji na dveh različnih anketnih vprašalnikih, s katerima smo preverile zastavljene hipoteze. V raziskavi je sodelovalo 75 učencev priseljencev in 305 njihovih vrstnikov. Ugotovile smo, da sta razumevanje in znanje slovenskega jezika za priseljence ključna za dobro počutje in sprejetost med vrstniki. S starostjo učencev se povečuje tudi nestrpnost do učencev priseljencev, najbolj do tistih, ki prihajajo s Kosova. Temelj medkulturnega sobivanja je vsekakor medkulturni dialog, saj pripomore k razumevanju drugačnih kulturnih, jezikovnih in drugih navad priseljencev.