Geometrijske karakteristike linij in prerezov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja strojna šola
Igor Gruber
Karel Juhart, Igor Razbornik

Raziskovalna naloga računalniško obravnava geometrijske karakteristike prerezov oziroma likov in linij. Zasnovana je tako, da omogoča kreiranje poljubnega prereza ali črtovja. Izdelana risba se lahko shrani na disk. Izračunanje vrednosti skupaj s risbo prereza ali črtovja, lahko s pomočjo tiskalnika izpišemo na papir. Poleg poljubnih prerezov program obravnava tudi elementarne prereze, ki so spravljeni v posebnih tabelah. Tak način omogoča veliko preglednost in hitro ter enostavno določanje iskanih podatkov. Program zajema določitev: - težišča in dolžine poljubnega črtovja, - težišča in ploščine poljubnega lika oziroma prereza, - vztrajnostnih momentov poljubnih in elementarnih prerezov, - odpornostnih momentov poljubnih in elementarnih prerezov, - polarnih vztrajnostnih momentov elementarnih prerezov, - polarnih odpornostnih momentov elementarnih prerezov, - jedra prereza elementarnim prerezom, - ploščine in prostornine vrtenine poljubnega lika (Papus-Guldinova pravila) izdelana je simulacija nastanka vrtenine in tridimenzionalni model telesa. Program je namenjen za učilo pri predmetu MEHANIKA in STROJNI ELEMENTI, predvsem pa ima uporabno vrednost za trdnostni preračun nosilcev.