Reprodukcijska sposobnost smreke v različnih pogojih rasti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Petra Kortnik, Saša Požek
Cvetka Ribarič Lasnik

Termoelektrarna Šoštanj uporablja za produkcijo električne energije velenjski lignit, ki vsebuje 1,4 % žvepla. Žveplo pri izgorevanju oksidira v SO2, ta pa zelo negativno vpliva na iglavce. Stopnja poškodovanosti gozdov je torej največja okoli velikih emisijskih centrov, kot je TEŠ. Namen te naloge je ugotoviti odstotek kalivosti semen smreke v različnih pogojih rasti (različna stopnja onesnaženosti zraka, različna nadmorska višina, različna oddaljenost od TEŠ in različna stopnja propadanja gozdov). Za raziskovalni objekt sva v ta namen izbrali smreko Picea abies (L.) Karsten, ki je v Šaleški dolini najpogosteje zastopana drevesna vrsta. Test kalivosti sva opravili v skladu z JUS D. Z1. 101 – 103. Rezultati so pokazali, da je bila povprečna kalivost v letu 1991 48,54 % in je v letu 1992 narasla na 68,01 %. Večja kalivost v letu 1992 je lahko rezultat večje semenitve smrek v tem letu, vendar bi za potrditev te domneve potrebovali več rezultatov iz daljšega obdobja.