Ljudje na robu družbenega prostora v luči rastočega življenjskega standarda v občini Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Matjaž Černovšek
Frida Končan

V nalogi sem želel ugotoviti, v kolikšni meri vpliva življenjski standard na negativne pojave, kot so kazniva dejanja, prestopki in kazniva dejanja mladoletnikov, prekrški v cestnem prometu, kršitve javnega reda in miru in sploh na življenje ljudi v občini. Ugotoviti sem želel tudi, kakšna je struktura zadev pri privatnem odvetniku in koliko pravne pomoči iščejo občani. Ob koncu naloge sem izpostavil probleme, na katere so pokazale ugotovitve v nalogi, in ki so precej vidni v naši družbi. To so: problem neprijavljenosti prebivališča občanov, neurejene socialne pravice delavcev, ki prihajajo na sezonski delo v našo občino, preživljanje prostega časa delavcev iz drugih republik, ki živijo v samskem domu, točenje alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebam, prehranjevanju mladih, zelo slabe razmere na cestah v smislu prometne varnosti in vozniške kulture, problem mladoletnikov, ki kršijo cestno-prometne predpise, kazniva dejanja mladoletnikov in njihovo nepravilno izkoriščen prosti čas, prostor za sestajanje mladih v občini, izgubljanje prvotne vloge družine v družbi, zelo slaba strokovna in politična izobrazba občanov in zelo nizka zavest ter občutek o odgovornosti do sočloveka in družbene imovine. Za vsa ta vprašanja sem v nalogi poskušal najti rešitve in odgovore ter jih tudi zapisal. Vsi problemi pa so tako ali drugače povezani z nizko izobrazbo, precej visokim življenjskim standardom in narodnim dohodkom v občini.