Spremljanje pričakovanj in dosežkov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija ali pedagogika
OŠ Nazarje
Timotej Acman, Maša Škotnik
Mateja Tevž Srčič, Maja Jelen
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Na naši šoli smo v letu 2008 pričeli s projektom spremljanje pričakovanj in dosežkov. Namen projekta je razvijanje odgovornosti učencev pri doseganju učnih rezultatov, navajanje učencev na postavljanje ciljev in iskanje poti za njihovo uresničitev, večja motivacija za delo in posledično izboljšanje učnega uspeha. Prav tako projekt izboljšuje komunikacijo in sodelovanje med učenci, učitelji in starši. V naši raziskovalni nalogi smo ugotavljali, kako je projekt sprejet pri učencih, učiteljih in starših v 7., 8. in 9. razredu in kaj menijo o vplivu omenjenega projekta na izboljšanje učnega uspeha. Anketirali smo 90 učencev, 40 staršev in 16 učiteljev ter ugotovili, da je projekt dobro sprejet in da so rezultati raziskave za vse tri skupine anketirancev dokaj podobni. Večinsko mnenje je, da projekt učence vedno ali vsaj občasno motivira za redno delo, da se o pričakovanjih in dosežkih učenci veliko pogovarjajo doma s starši in v šoli z učitelji ter da postavljanje ciljev in iskanje načinov za njihovo doseganje dolgoročno vpliva tudi na izboljšanje učnega uspeha. Glede na izsledke raziskave bomo s projektom zagotovo nadaljevali, saj pričakujemo postopno povečanje vpliva načrtovanega dela na učni uspeh. Razvijanje odgovornosti je namreč dolgotrajen proces, ki se ga morajo učenci naučiti.

Raziskovalna naloga:
Spremljanje pričakovanj in dosežkov
PrenosOgled