Pretočni režim reke Pake in njena spremenljivost v zimskem obdobju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
geologija, hidrogeologija
OŠ Šalek
Jan Vodušek
Tadej Vodušek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Reka Paka teče skozi Šaleško dolino. Dolga je približno 40 km in se v Rečici ob Paki izliva v reko Savinjo. Njeno celotno porečje obsega kar 210 km2. Da lahko opredelimo hidrološke značilnosti toka reke Pake, je potrebno opravljati meritve, saj se pretok in hitrost vode v strugi se nenehno spreminjata. V Raziskovalni nalogi je prikazan detajlni profil struge reke Pake na merilnem mestu v Šaleku. S pomočjo enostavnih metod je bila določena hitrost toka reke. Na podlagi omenjenih podatkov pa so bili izdelani izračuni pretoka reke Pake v zimskem času, od 21.12.2010 do 10.3.2011. Na podlagi dobljenih podatkov lahko podamo oceno, kako je pretok reke Pake odvisen od padavin, katerih količina je bila izmerjena na istoimenski lokaciji, v bližini struge reke Pake.

Raziskovalna naloga:
Pretočni režim reke Pake in njena spremenljivost v zimskem obdobju
PrenosOgled