Poplavna varnost naselja Šalek

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ Šalek
Zarja Papež, Pika Popržen
Marko Moškotevc, Dean Papež

V raziskovalni nalogi sva raziskovali poplavno varnost naselja Šalek in Osnovne šole Šalek. Velenjsko kotlino so v zadnjih 70 letih večkrat prizadele poplave. Z regulacijo reke Pake, ki je bila izvedena v 50. letih 20. stoletja, se je izboljšala poplavna varnost mesta Velenje. Najprej sva s pomočjo tednika Naš čas zbrali podatke o poplavah. Poplave na opazovanem območju se pojavljajo vsakih nekaj let. S pomočjo podatkov, ki sva jih pridobili iz Agencije Republike Slovenije za okolje ter Ministrstva za okolje in prostor, sva pregledali tudi poplavne karte in oceno poplavne ogroženosti Mestne občine Velenje, ki je bila narejena leta 2017. Z raziskovalnim delom sva ugotovili, da naša šola ni neposredno poplavno ogrožena. V naselju Šalek je bila izvedena delna regulacija reke Pake, ob tem pa so bili zgrajeni tudi ustrezni poplavni nasipi. Obstaja pa možnost, da v primeru obsežnejših padavin reka Paka poplavi naselje Šalek in naše šolsko poslopje. Največjo nevarnost predstavlja stara struga reke Pake, ki vpliva na nivo podtalne vode v Šaleku. Mestna občina Velenje izvaja ustrezne protipoplavne ukrepe, saj v zadnjih letih v Velenju ni bilo večje poplave. Največjo skrb je potrebno posvetiti brežinam reke Pake in na najbolj izpostavljenih mestih utrditi obstoječe nasipe. Raziskovalno delo je v prihodnje možno razširiti tudi na ostale dele Velenja, predvsem Staro Velenje in zahodni del mesta v bližini tovarne Hisense Gorenje.