Pravilnik

o gibanju Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije

1. člen (Namen gibanja)

Namen gibanja je:

 • popularizirati in vzpodbujati mlade k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti;
 • organizirano skrbeti za nadarjene učence, dijake, študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nova znanja in izkušnje …


Raziskovalna dejavnost ni rezervirana zgolj za znanstvenike, raziskovalec je lahko tudi tisti, ki išče odgovore na vprašanja, se ne boji izzivov, je vedoželjen in motiviran za delo, ki mu je v osebno zadovoljstvo …

2. člen (Priprava razpisa)

Razpis pripravi Programski svet gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije in določi (v nadaljevanju Programski svet gibanja):

 • kdo se lahko prijavi;
 • način in rok prijave;
 • rok za oddajo nalog;
 • rokovnik in kraj dogodkov;
 • ostalo.


3. člen (Programski svet)

Programski svet koordinira in usmerja delo gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije.

Mandat Programskega sveta gibanja traja 4 leta.

Mandat in sestavo Programskega sveta gibanja potrdijo župani občin ustanoviteljic, in sicer: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

4. člen (Tematska področja)

Tematska področja so natančneje opredeljena v razpisu za prijavo raziskovalnih nalog.

5. člen (Pravica sodelovanja)

V gibanju lahko sodelujejo:

 • učenci zadnjih štirih razredov osnovnih šol s sedežem v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in drugih občinah, če se z njimi sklene dogovor;
 • dijaki srednjih šol s sedežem v občini Velenje in dijaki, ki obiskujejo srednjo šolo v drugih občinah, imajo pa stalno bivališče v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in drugih občinah, če se z njimi sklene dogovor;
 • študenti višjih strokovnih šol s sedežem v občini Velenje ter študenti univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol v drugih občinah, ki imajo stalno bivališče v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in drugih občinah, če se z njimi sklene dogovor;
 • drugi mladi s stalnim bivališčem v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in drugih občinah, če se z njimi sklene dogovor, vsi tisti, ki na dan objave razpisa še niso dopolnili 27 let starosti in bodo prijavljeno raziskovalno nalogo izvajali izključno v svojem interesu in na svoj račun.


Kandidat (v nadaljevanju avtor) lahko prijavi in odda nalogo s tematskih področij, ki so objavljena v razpisu. Naloge lahko posegajo na eno tematsko področje, razen na interdisciplinarnem in drugem področju, kjer naloge posegajo na najmanj dve tematski področji.

Avtor lahko prijavi največ eno raziskovalno nalogo, ki jo lahko izdela skupaj še z največ dvema soavtorjema. Mentor je lahko mentor trem prijavljenim nalogam, pri več nalogah pa lahko sodeluje kot somentor.
Raziskovalna naloga, ki je prijavljena in sodeluje v gibanju Mladih raziskovalcev za razvoj SAŠA regije, ne more hkrati sodelovati še na drugih regijskih srečanjih mladih raziskovalcev v Sloveniji; lahko pa sodeluje na katerem koli državnem ali mednarodnem tekmovanju po kriterijih, ki jih določi organizator.

6. člen (Izdelava raziskovalne naloge)

Raziskovalna naloga mora biti izdelana v skladu z navodili, ki so objavljeni v priročniku Osnove znanstveno raziskovalnega dela, ki je objavljen na spletni strani http://mladiraziskovalci.scv.si ter navodili, ki so objavljeni na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). V nasprotnem primeru je naloga neveljavna.

Naloga sme obsegati praviloma 40 strani.
Raziskovalna naloga je avtorsko delo. Pri nalogah, ki jih predlagajo gospodarske družbe ali zavodi, velja za avtorske pravice pisni dogovor, ki ga ob začetku nastajanja naloge skleneta predlagatelj in izvajalec naloge.

7. člen (Prijava raziskovalne naloge)

Avtor prijavi raziskovalno nalogo v gibanje po kriterijih iz razpisa samega.

Postopek obsega:

 • prijavo preko elektronske prijavnice in
 • oddajo raziskovalne naloge.


Prijava je popolna, če je naloga prijavljena in oddana v predpisani obliki in rokih. Za datum oddaje se šteje datum poštnega žiga.

8. člen (Predstavitev raziskovalne naloge)

Avtor raziskovalne naloge le-to tudi javno predstavi.

Predstavitev naloge traja največ 10 minut, nato pa ji lahko sledijo še vprašanja članov ocenjevalne komisije ali poslušalcev.

Predstavitev naloge naj bo jasno razčlenjena in naj vsebuje tiste informacije, ki bodo zanimive tudi za poslušalce.

Avtor naj na zagovoru predvsem:

 • pojasni, zakaj je raziskovalno nalogo izdelal;
 • predstavi hipoteze ali namen naloge;
 • izpostavi originalnost in posebnost naloge;
 • pojasni bistvo naloge in se izogiba navajanju nepotrebnih podatkov;
 • jasno, pregledno in strnjeno predstavi rezultat naloge;
 • predstavi morebitni eksperimentalni del naloge in
 • jo predstavi tudi vizualno (brošura, plakat, izdelek, multimedijska predstavitev, …).


9. člen (Kriteriji za ocenjevanje nalog)

Raziskovalno nalogo, ki bo oddana do razpisanega roka in bo ustrezala pogojem razpisa, bo pregledala strokovna komisija za pregled in oceno raziskovalnih nalog (v nadaljevanju ocenjevalna komisija).

Ocenjevalna komisija je sestavljena iz najmanj dveh članov, strokovnjakov z določenega področja, od katerih je eden lahko njen predsednik. Ocenjevalno komisijo vodi predsednik. Člani ocenjevalne komisije nalogo pregledajo in ovrednotijo na podlagi ocenjevalnega lista ter določijo ali naloga ustreza kriterijem za prijavo na državno Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Končna ocena raziskovalne naloge je sestavljena iz dveh ocen (velja za naloge s področja družboslovnih, humanističnih, naravoslovnih in biotehniških ved), in sicer: iz ocene predložene raziskovalne naloge (po sprejeti metodologiji) in ocene javne predstavitve.

Naloge s področja tehniških ved so lahko sestavljene iz treh ocen, in sicer: iz ocene raziskovalnega dela, javne predstavitve in izdelka samega.

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih nalog:

  a. Osnovnošolske raziskovalne naloge

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Bronasto priznanje

     Družboslovne in humanistične vede:

od 91 do 100 točk

od 81 do 90 točk

od 71 do 80 točk

     Naravoslovne in tehniške vede:

od 95 do 100 točk

od 85 do 94 točk

od 75 do 84 točk

 

  b. Srednješolske raziskovalne naloge

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Bronasto priznanje

     Družboslovne, humanistične, naravoslovne in  tehniške vede:

od 95 do 100 točk

od 85 do 94 točk

od 75 do 84 točk

Na predlog ocenjevalne komisije lahko bronasto priznanje prejme tudi naloga, ki doseže manj kot 75 točk, če je ocenjevalna komisija mnenja, da so z nalogo bili doseženi cilji, ki jih kriteriji za ocenjevanje posebej ne določajo, kot npr. težavnost ali aktualnost izbrane teme, pedagoški vidik, pomanjkanje mentorske pomoči.

Naloga, ki je bila na regijskem srečanju nagrajena z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem, se uvrsti na državno srečanje mladih raziskovalcev. Izjemoma se lahko na državno srečanje uvrsti tudi naloga, ki ni bila nagrajena z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem, je pa po oceni strokovne komisije primerna za sodelovanje na državnem srečanju.

Naloga, ki je dosegla manj kot 65 % možnih točk, se na državno srečanje mladih raziskovalcev ne more uvrstiti, četudi je na tistem tematskem področju prosto mesto za prijavo. V primeru, da sta iz posameznega področja podeljeni dve zlati priznanji, se na državno srečanje lahko uvrsti naloga, ki je dosegla večje število točk.

Praviloma je lahko nagrajenih (zlato, srebrno ali bronasto priznanje) 1/3 nalog na posameznem področju. Izjemoma lahko podelimo tudi 2 zlati priznanji, 2 srebrni ali  2 bronasti priznanji.

10. člen (Vpogled v ocenjevalni list)

Avtorju raziskovalne naloge se lahko na ustno ali pisno željo ugodi vpogled v ocenjevalni list v prisotnosti predsednika ocenjevalne komisije in člana Programskega sveta gibanja.

11. člen (Pritožba na oceno raziskovalne naloge)

Če avtor raziskovalne naloge ne soglaša z oceno oziroma uvrstitvijo naloge, se lahko na dosežen rezultat pritoži v roku 3 delovnih dni po razglasitvi rezultatov. Ugovor oziroma pritožba mora biti pisna in odposlana na naslov predsednika posamezne ocenjevalne komisije. Predsednik ocenjevalne komisije po ponovnem pregledu naloge in razgovoru z recenzentom predstavi ugotovitve in zaključke na sestanku z vsemi predsedniki posameznih ocenjevalnih komisij. Predsednik vseh ocenjevalnih komisij z zaključki pisno seznani avtorja raziskovalne naloge in Programski svet gibanja.

Odgovor Predsednika komisije je dokončen.

12. člen (Pisno poročilo o mentorskem delu in delu ocenjevalne komisije)

Mentor mora pred uradno razglasitvijo rezultatov pripraviti pisno poročilo o mentorskem delu in ga poslati koordinatorici gibanja po elektronski pošti.

V kolikor poročilo ne bo pravočasno poslano, bo denarna nagrada prešla v korist gibanju Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije.

Pred uradno razglasitvijo rezultatov morajo pisna poročila oddati tudi predsedniki ocenjevalnih komisij.

13. člen (Potrdila, priznanja in nagrade)

Avtor je lahko za predstavljeno raziskovalno nalogo nagrajen:

 • s pisnim priznanjem (priznanje o sodelovanju ali bronasto ali srebrno ali zlato priznanje),
 • z materialno nagrado,
 • z nagradnim izletom (velja za osnovnošolske mlade raziskovalce) in
 • z denarno nagrado (velja za najboljše srednješolske, študentske naloge in naloge drugih mladih).


Mentor lahko prejme:

 • potrdilo o opravljenem mentorskem delu,
 • materialno nagrado,
 • se udeleži nagradnega izleta (velja za mentorje za osnovnošolske raziskovalne naloge) in
 • denarno nagrado (po kriteriju, ki ga za posamezno šolsko leto določi Programski svet gibanja).


Vrsto in višino nagrade določi Programski svet gibanja na svoji seji.

Potrdila, priznanja in nagrade bodo podeljene na svečani zaključni prireditvi.

14. člen (Pisna recenzija)

Avtor in mentor raziskovalne naloge prejmeta na zaključni prireditvi pisno recenzijo recenzenta, ki je nalogo pregledal.

15. člen (Objava rezultatov in osebnih podatkov)

Avtorji in mentorji s prijavo na razpis soglašajo z objavo povzetka raziskovalne naloge in naloge same ter z objavo njihovih osebnih podatkov in fotografij za namene izvedbe regijskega in državnega srečanja, promocijo gibanja ter obveščanje javnosti o rezultatih in uspehih mladih raziskovalcev in mentorjev

Po en izvod vsake naloge se hrani v knjižnici Šolskega centra Velenje in v Knjižnici Velenje. Naloga je v digitalni obliki v polnem besedilu dostopna tudi na svetovnem spletu.

16. člen (Udeležba na državnem srečanju mladih raziskovalcev)

Nalogo, ki je v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije (to je na regijskem srečanju) dosegla največje število točk na posameznem področju, prijavi mentor ali šola na državno srečanje v skladu z razpisom, ki ga objavi ZOTKS. To določilo ne velja za naloge, ki so na regijskem srečanju dosegle manj kot 65 % možnih točk.

Nalogo prijavi regijski koordinator preko sistema ZOTKiS, ki je objavljen na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije, do predpisanega roka.

Nalogo, ki se je uvrstila na državno srečanje, mora avtor tudi na tem srečanju javno predstaviti.

17. člen (Končne določbe)

Zaradi možnosti prehoda na državno srečanje je potrebno upoštevati tudi pravila, ki jih z razpisom izda organizator državnega srečanja, ki za sodelovanje pogojuje tudi predhodno udeležbo na mestnem ali regijskem srečanju.

18. člen (Začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 7. 6. 2012.

 

Številka: MR-PR-02

Datum: 1. 6. 2012

                                                                                       mag. Marijan Penšek,
                                                                                       predsednik Programskega sveta
                                                                                       gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije