Razpis

Na podlagi 2. člena Pravilnika o gibanju Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije (v nadaljevanju Pravilnik) najavljamo 40. razpis za prijavo raziskovalnih nalog za šolsko leto 2022/2023 v okviru gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije.

1. Splošni pogoji

Osnovnošolce, srednješolce, študente in druge mlade, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika ter njihove mentorje, pri nalogi lahko sodelujeta največ dva, vabimo, da se prijavijo na razpis za izdelavo raziskovalnih nalog in inovativnih projektov, ki ustrezajo razpisnim pogojem.

2. Tematska področja

Okvir za izbor tem raziskovalnih nalog predstavljajo naslednja tematska področja:

 1. astronomija ali fizika,
 2. biologija,
 3. ekologija z varstvom okolja,
 4. etnologija,
 5. matematika ali logika,
 6. kemija ali kemijska tehnologija,
 7. psihologija ali pedagogika,
 8. ekonomija ali turizem,
 9. geografija ali geologija,
 10. slovenski jezik ali književnost,
 11. filozofija ali sociologija,
 12. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
 13. interdisciplinarna področja *,
 14. druga področja **,
 15. elektrotehnika, elektronika in robotika,
 16. arhitektura, gradbeništvo ali promet,
 17. računalništvo ali telekomunikacije,
 18. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr),
 19. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

Opomba:
* Na interdisciplinarno področje se prijavi naloga, katere vsebina je vezana na vsaj dve raziskovalni področji iz tega razpisa in morata biti zapisani na nalogi.
** Na druga področja se prijavi naloga, katere področje v razpisu ni posebej določeno, in sicer kot npr. veterina, glasba, šport, ...

3. Prijava in rok za oddajo elektronske prijavnice

Prijava raziskovalne naloge obsega e-PRIJAVO, ki mora biti oddana do 21. 10. 2022.

Elektronska prijavnica je objavljena na spletnem naslovu http://mladiraziskovalci.scv.si/prijava


4. Dodelitev šifre za oddajo povzetka in fotografije

Mentor odda povzetek raziskovalne naloge in fotografijo na spletnem naslovu http://mladiraziskovalci.scv.si/sistem/ s pomočjo šifre, ki jo v ta namen prejme do 27. 1. 2023. Če je mentor v gibanju že sodeloval, šifro ima. V kolikor se šifre ne spomni več, lahko zanjo ponovno zaprosi.

5. Rok in način oddaje povzetka raziskovalne naloge in fotografije

Mentor raziskovalne naloge mora oddati povzetek, ki naj obsega polovico strani A4 formata (do 1500 znakov). Povzetek naj bo lektoriran in precizno napisan tako, da bo na osnovi tega naloga dodeljena v pregled ustreznemu strokovnjaku - recenzentu.

Fotografija naj bo v digitalni obliki, posneta z digitalnim fotoaparatom, v formatu JPEG (JPG). Velikost fotografije ne sme presegati 2 MB, hkrati pa tudi ne sme biti premajhna (priporočljiva velikost je 1024 x 768 pikslov, v najmanjši stopnji stiskanja oziroma najboljši kakovosti).

Rok za oddajo povzetka in fotografije je 7. 2. 2023.

6. Rok in način za oddajo raziskovalne naloge ter spremljajočih gradiv

Raziskovalna naloga mora biti izdelana v skladu z navodili, ki so objavljeni v priročniku Raziskovalčev praktikum, ki je objavljen na spletni strani http://mladiraziskovalci.scv.si.

Pisni del raziskovalne naloge je potrebno oddati v dveh natisnjenih in nevezanih izvodih do 24. 2. 2023.

Nalogo lahko dostavite osebno ali pošljete po pošti na naslov:
   Šolski center Velenje
   Trg mladosti 3
   3320 Velenje,
   s pripisom »Raziskovalna naloga - Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije«.

Elektronska oblika raziskovalne naloge naj bo v celoto združen dokument (naslovnica, kazalo …), ki ga je potrebno oddati do navedenega roka tudi v elektronski obliki (Word in PDF).

Naloga, ki bo oddana po preteku roka za oddajo in ne bo opremljena ali posredovana v skladu s pogoji razpisa, bo zavrnjena.

Avtor lahko prinese na predstavitev raziskovalne naloge tudi plakate ali druge izdelke za njeno vizualno oziroma javno predstavitev.

7. Javna predstavitev raziskovalne naloge

Javna predstavitev raziskovalne nalog bo za učence, dijake in študente potekala v času od 13. do 15. 3. 2022.

Točen razpored predstavitev bo objavljen na spletni strani http://mladiraziskovalci.scv.si, pod rubriko »Novice«.

8. Priznanja in nagrade

Najboljši avtorji raziskovalnih nalog bodo nagrajeni.

Priznanja in nagrade bodo podeljene na svečani zaključni slovesnosti, ki bo 30. 3. 2023.

Nagradni izlet za osnovnošolske raziskovalce bo predvidoma 19. 5. 2023.  

9. Prijava na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

Prijava je pravočasna in popolna, če je raziskovalna naloga prijavljena v sistem ZOTKIS pred izvedbo regijskega srečanja in oddana v predpisanih rokih ter vsebuje vse zahtevane podatke. Za datum oddaje šteje datum oddaje naloge na pošto in ko regijski koordinatorji v elektronski prijavnici ZOTKIS nalogo uvrstijo na državno srečanje. Nalogo, ki je bila na regijskem srečanju gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije uvrščena na državno srečanje, prijavi na državno srečanje do predpisanega roka regijski koordinator preko sistema ZOTKiS, ki je dosegljiv na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije: https://sistem.zotks.si/auth/login.

10. Dostopnost raziskovalnih nalog

Raziskovalna naloga bo shranjena v knjižnici Šolskega centra Velenje in v Knjižnici Velenje. V elektronski obliki pa bo dostopna tudi v bazi COBISS in na spletni strani http://mladiraziskovalci.scv.si.

11. Dodatne informacije

Vse ostale informacije v zvezi z gibanjem in razpisom lahko dobite:

 • osebno pri koordinatorici gibanja ga. Karmen Hudournik,
 • po telefonu: 03 89 60 600 ali 03 89 60 736,
 • elektronski pošti: karmen.hudournik@scv.si ali
 • na naslovu: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje.


Na spletni strani http://mladiraziskovalci.scv.si bodo objavljene vse informacije in obvestila, povezana z aktivnostmi gibanja in rezultati, ki jih bodo mladi raziskovalci dosegli.

12. Uporaba določb Pravilnika

Za izvedbo razpisa se uporabljajo določbe Pravilnika gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije.

* Koledarja s strani ZOTKS-e še ni, zato se bomo prilagajali terminom, ko bodo le-ti znani.  

Velenje, 28. 8. 2022

 

                                                                        Mag. Gašper Škarja,
                                                                        predsednik Programskega sveta gibanja